Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat 2021

Nyerj karácsonyra egy Apple iPhone-t! 


Nyereményjáték szabályzat

 

1. A játék és a szervező
A  DoktorTaurus Kft. (2040. Budaörs, Raktár utca 3.) a https://www.facebook.com/herbalstick.hungary címen elérhető oldalon, valamint www.shop-herbalstick.hu weboldalán: szervez és bonyolít le nyereményjátékot.


2. Kik vehetnek részt a játékban?

- A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).


- Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.


- Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.


- A Játékban a Szervező és az adatfeldolgozók és további megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.


- A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.


- Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.


- A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2021. 10. 20. - 2021. 12. 20. 23:59.

Sorsolás: 2021. 12. 21. 

Nyertesek száma: 3

Nyeremények: 
1 db Apple iPhone 11 64 GB
1 db 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely levásárolható a www.shop-herbalstick.hu webáruházban.
1 db 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely levásárolható a www.shop-herbalstick.hu webáruházban.

Eredményhirdetés: A sorsolás napján.

A játék menete:
A játékban és majd a sorsolásban azok vesznek részt, akik teljesítik az alábbi feladatokat, feltételeket:


1.) Követik a Szervező hivatalos Facebook oldalád: 
https://www.facebook.com/herbalstick.hungary


2.) Minimum 5 000 Ft értékben vásárolnak a www.shop-herbalstick.hu webáruházban, 2021. 12. 20-ig. 
Valamint, a vásárlás során alkalmazzák a NYEREMÉNYJÁTÉK2021 kuponkódot. 

Egy versenyző többször is részt vehet a játékban, a játék időtartama alatt minden egyes 5 000 Ft feletti vásárlásával növeli nyerési esélyét.
 
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a fentebb leírt és a Szervező Facebook oldalára is kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.  

A nyerteseket a NYEREMÉNYJÁTÉK2021 kuponkóddal vásároltak adatbázisából, véletlenszerűen választjuk ki, ellenőrizve, hogy teljesül-e a Játék első feltétele, megtalálható-e a Szervező Facebook oldalának követői között.
 

4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 


5. Nyertesek értesítése
1. A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé a sorsolás napján, december 21-én.

2. A nyerteseket a vásárlás során megadott e-mail címükön is értesítjük.

3. A kapcsolatfelvétel célja a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése.

4. Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem jelentkezik, és ezért nem sikerül felvenni vele a kapcsolatot az erre megadott 3 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

5. A nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha:
- a játékra jelentkezésükkor nem töltötték be a 18. életévet;

- nyertesek nevét közzétevő poszt megjelenése után, vagy a nyertes játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 3 munkanapon belül nem válaszol;

- bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval, vagy egyéb megtévesztéssel élve vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

- jelen szabályzat bármely pontját megsérti.


6. Nyeremények kézbesítése
Szervező vagy Megbízott a nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel az 5. pontban részletezett módon egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvételének végső időpontja a Szervező vagy Megbízott által a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvételétől számított, legfeljebb 30 nap.


7. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
Adatkezelési tájékoztató: https://www.shop-herbalstick.hu/adatvedelem


8. Adatkezelés és adatvédelem
- Az adatkezelés célja: nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

- A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az életkor 18 év feletti-e, nem, egyéb nyilvános adatok), email cím, a játékos életkora, lakhelyének települése, valamint a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolványszáma és aláírása.

- Az adatkezelési időtartama: a játék lezárásáig

- Az adatok törlésének határideje:
o a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek
o az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolvány száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
o A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
§ e-mail útján az info@doktortaurus.hu címen, továbbá
§ postai úton a 2040 Budaörs Raktár utca 3 címen.


· Adatkezelési tájékoztató: https://www.shop-herbalstick.hu/adatvedelem
· Adatfeldolgozó: DoktorTaurus Kft. 2040 Budaörs Raktár utca 3


9. Egyéb rendelkezések
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban leegyeztetett kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott személyes adatait), a Szervező és az Adatfeldolgozó a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (DoktorTaurus Kft.) részére továbbítsa ugyanezen célra.

- A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után, de legkésőbb a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvétel után számított 30 nap múlva törli, kivételt képez
o a nyeremények adózása és nyilvántartása miatti kötelezettség okán Szervező által kötelezően kezelt adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján

 

10. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.


11. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.